Bảo Bảo, thân chủy nhi

0
212

Tên tạm dịch: Cục cưng, hun cái nào!

Tác giả: Tịch Ngư

Thể loại: xuyên không dị thế, ma pháp, 1×1, cường cường, mỹ mỹ, lãnh khốc ôn nhu trung khuyển công x thiện lương thông minh xinh đẹp thụ, luyến đồng, nhân thú (bé thụ là con trai của phượng hoàng), tình hữu độc chung, công sủng thụ, ngọt ngào, thanh thủy, sinh tử, HE

Pairing: Phong Vô Uyên x Đoan Mộc Ngưng

Editor: Bạch Quỷ Si Dương

Beta: Minh Phong

MỤC LỤC

Bảo Bảo, thân chủy nhi – Tiết tử

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 1

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 2

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 3

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 4

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 5

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 6

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 7

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 8

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 9

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 10

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 11

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 12

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 13

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 14

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 15

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 16

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 17

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 18

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 19

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 20

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 21

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 22

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 23

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 24

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 25

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 26

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 27

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 28

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 29

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 30

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 31

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 32

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 33

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 34

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 35

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 36

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 37

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 38

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 39

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 40

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 41

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 42

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 43

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 44

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 45

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 46

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 47

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 48

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 49

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 50

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 51

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 52

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 53

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 54

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 55

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 56

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 57

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 58

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 59

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 60

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 61

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 62

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 63

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 64

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 65

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 66

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 67

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 68

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 69

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 70

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 71

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 72

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 73

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 74

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 75

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 76

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 77

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 78

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 79

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 80

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 81

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 82

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 83

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 84

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 85

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 86

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 87

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 88

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 89

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 90

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 91

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 92

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 93

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 94

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 95

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 96

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 97

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 98

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 99

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 100

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 101

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 102

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 103

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 104

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 105

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 106

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 107

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 108

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 109

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 110

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 111

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 112

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 113

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 114

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 115

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 116

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 117

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 118

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 119

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 120

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 121

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 122

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 123

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 124

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 125

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 126

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 127

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 128

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 129

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 130

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 131

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 132

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 133

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 134

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 135

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 136

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 137

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 138

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 139

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 140

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 141

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 142

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 143

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 144

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 144

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 145

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 146

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 147

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 148

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 149

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 150

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 151

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 152

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 153

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 154

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 155

Bảo Bảo, thân chủy nhi – CHƯƠNG 156

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here