Khiếu kiếm chỉ giang sơn

0
102

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Thể loại: Cổ trang, cung đình, công xuyên không [Mây: phúc hắc, đại-đại-đại sắc lang, bị bệnh đau cột sống =))))))], đế vương thụ, cường – cường…

Biên tập: Mây

Văn án:

Hắn – ti tiện, hạ lưu, vô lại vô sỉ, vậy mà che giấu dưới thanh chiết phiến (quạt giấy) ấy lại là một kẻ cơ trí, ôn nhu, thâm tàng bất lộ.

Hắn – trầm ổn, cường đại, duy ngã độc tôn, ở đằng sau con đường của Đế vương mà ra sức chống đỡ, quyền mưu, ẩn nhẫn, đoạt cả thiên hạ.

Thiên hạ bấy giờ chia làm ba nước, Đông Huyền, Tây Sở, giữa là Thục Xuyên.

Thục Xuyên tự quốc như phi quốc, chỉ có một Vương. Người ta nói rằng, Thục Xuyên Vương gia chính là người đệ nhất thiên hạ.

Tự cổ nói rằng, đắc Thục Xuyên giả đắc Thiên hạ (có được lòng người Thục Xuyên cũng như có được thiên hạ.)

Thục Xuyên chi lộ, là Đại Huyền từ thưở khai sơ lập nên.

Đế đô – binh hoang huyết nhiễm, phong hỏa mênh mông, Tu La trọng sinh, phích lịch trường phong.

Cùng với khát vọng của ai sinh tử dữ cộng, hoành đồ phách nghiệp, đàm tiếu nhất mộng.

Thiên thu phồn thịnh, thế sự xoay vần.

Chớ hỏi ai tài kinh tuyệt diễm mà hãy xem Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn!

MỤC LỤC

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 0

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 1

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 2

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 3

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 4

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 5

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 6

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 7

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 8

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 9

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 10

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 11

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 12

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 13

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 14

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 15

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 16

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 17

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 18

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 19

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 20

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 21

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 22

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 23

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 24

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 25

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 26

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 27

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 28

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 29

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 30

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 31

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 32

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 33

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 34

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 35

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 36

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 37

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 38

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 39

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 40

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 41

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 42

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 43

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 44

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 45

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 46

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 47

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 48

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 49

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 50

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 51

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 52

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 53

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 54

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 55

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 56

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 57

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 58

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 59

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 60

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 61

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 62

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 63

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 64

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 65

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 66

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 67

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 68

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 69

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 70

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 71

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 72

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 73

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 74

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 75

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 76

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 77

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 78

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 79

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 80

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 81

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 82

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 83

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 84

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 85

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 86

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 87

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 88

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 89

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 90

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 91

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 92

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 93

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 94

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 95

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 96

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 97

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 98

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 99

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 100

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 101

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 102

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 103

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 104

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – CHƯƠNG 105

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here