Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà

0
197

Tác giả: Du Du Tiên

Thể loại: hiện đại, kỳ huyễn, nông nghiệp, ấm áp, sinh tử văn, 1×1, đam mỹ

Edit: Ngáo

Beta1: Fuu (Đông Chí Phong)

Beta2: (S)

Tóm tắt: ( vì không có nên mình đành tự viết ^^ )

Nhạc Tư Trà – một sinh viên năm nhất bình thường, hiền lành, thể chất yếu đuối, dễ sinh bệnh. Cha mẹ cậu đã mất vào ngày giáng sinh của một năm trước, thế nhưng, xung quanh cậu vẫn có nhà để ở, có quê để về, có bạn bè, người thân yêu thương, chở che. Một ngày, trong khi câu cá, cậu bất ngờ “câu” được một miếng ngọc bội. Vết máu do vô tình bị thương được ngọc bội hấp thu, thế là ngọc ta nhận chủ ^^. Thế là, Nhạc Tư Trà không phải chỉ “câu” được ngọc bội, mà còn trở thành chủ nhân của một vùng đất kì lạ ^^. Từ đó, câu chuyện của chúng ta bắt đầu …..

MỤC LỤC

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG 1 + 2

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BA

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG 4

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG NĂM

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG SÁU

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BẢY

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG TÁM

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG CHÍN

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG MƯỜI

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG MƯỜI MỘT

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG MƯỜI HAI

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG MƯỜI BA

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG MƯỜI BỐN

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG MƯỜI LĂM

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG MƯỜI SÁU

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG MƯỜI BẢY

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG MƯỜI TÁM

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG HAI MƯƠI

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG MƯỜI CHÍN

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG HAI MƯƠI BA

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG HAI MƯƠI BỐN.

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG HAI MƯƠI LĂM

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG HAI MƯƠI TÁM

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍN

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BA MƯƠI.

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BA MƯƠI MỐT.

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BA MƯƠI HAI

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BA MƯƠI BA

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BA MƯƠI BỐN

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BA MƯƠI LĂM

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BA MƯƠI SÁU

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BA MƯƠI BẢY

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BA MƯƠI TÁM

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BA MƯƠI CHÍN.

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BỐN MƯƠI

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BỐN MƯƠI MỐT

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BỐN MƯƠI HAI

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BỐN MƯƠI BA

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BỐN MƯƠI BỐN

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BỐN MƯƠI LĂM

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BỐN MƯƠI SÁU

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BỐN MƯƠI BẢY

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BỐN MƯƠI TÁM

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BỐN MƯƠI CHÍN

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG NĂM MƯƠI

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG NĂM MƯƠI MỐT

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG NĂM MƯƠI HAI

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG NĂM MƯƠI BA

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG NĂM MƯƠI BỐN

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG NĂM MƯƠI LĂM

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG NĂM MƯƠI SÁU

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG NĂM MƯƠI BẢY

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG NĂM MƯƠI TÁM

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG NĂM MƯƠI CHÍN

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG SÁU MƯƠI

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG SÁU MƯƠI MỐT

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG SÁU MƯƠI HAI

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG SÁU MƯƠI BA

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG SÁU MƯƠI BỐN

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG SÁU MƯƠI LĂM

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG SÁU MƯƠI SÁU.

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG SÁU MƯƠI BẢY

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG SÁU MƯƠI TÁM

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG SÁU MƯƠI CHÍN

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BẢY MƯƠI

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BẢY MƯƠI MỐT

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BẢY MƯƠI HAI

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BẢY MƯƠI BA

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BẢY MƯƠI TƯ

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BẢY MƯƠI NĂM

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BẢY MƯƠI SÁU

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BẢY MƯƠI BẢY

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BẢY MƯƠI TÁM

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG BẢY MƯƠI CHÍN.

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG TÁM MƯƠI.

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG TÁM MƯƠI MỐT.

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG TÁM MƯƠI HAI.

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG TÁM MƯƠI TƯ.

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG TÁM MƯƠI BA.

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG TÁM MƯƠI LĂM.

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG TÁM MƯƠI SÁU.

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG TÁM MƯƠI BẢY.

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG TÁM MƯƠI TÁM.

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG TÁM MƯƠI CHÍN.

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG CHÍN MƯƠI.

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG CHÍN MƯƠI MỐT.

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG CHÍN MƯƠI HAI.

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG CHÍN MƯƠI BA.

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG 94

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – CHƯƠNG 95

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here