Tam thập niên nhất mộng giang hồ

0
47

Tác giả: Âm Sí Thịnh

Edit: Linh Nhi

VĂN ÁN

Chung nhật chử tửu túy trường sinh

Lục nê tửu táo phôi tửu hồng

Nhàn lai đắc ngữ lưỡng tam cú

Bất giáo dã mã khiếu đông phong

Tỉnh dậy sau giấc mơ dài, cứ ngỡ mới như ngày hôm qua mà nay vật đổi sao dời, cố nhân điêu linh chỉ còn lại một thân không còn chốn về…

Kẻ xui xẻo nhất thế gian này không chừng chính là hắn, đường đường ma giáo giáo chủ thế nhưng lưu lạc như vậy không nói, chính là võ công lẫn thân thể không thể điều khiển theo ý hắn…

Trải qua giấc mộng ba mươi năm nghĩ đến thật nực cười…

Mục lục

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 1 : XÚI QUẨY

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 2 : NGỘ NHÂN

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 3 : MỴ ĐỘC

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 4 : THU NHỎ

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 5 : TÁI KIẾN

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 6 : CHÂN GÀ

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 7 : BẮT CÓC

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 8 : TRÚNG ĐỘC

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 9 : THÀNH TẶC

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 10 : ĐẠO SĨ – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 11 : ĐẠO SĨ – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 12 : TRẢ THÙ – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 13 : TRẢ THÙ – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 14 : THIÊN VIÊM – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 15 : THIÊN VIÊM – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 16 : BIẾN ĐẠI – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 17 : BIẾN ĐẠI – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 18 : BIẾN ĐẠI – 3

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 19 : NAM KỸ – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 20 : NAM KỸ – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 21 : TRÙNG HỢP – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 22 : TRÙNG HỢP – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 23 : ÁP BÁCH – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 24 : ÁP BÁCH – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 25 : TUYỂN HỘI – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 26 : TUYỂN HỘI – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 27 : TUYỂN HỘI – 3

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 28 : ĐẶC SỨ – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 29 : ĐẶC SỨ – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 30 : LAI CHÂU

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 31 : MÚA KIẾM – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 32 : MÚA KIẾM – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 33 : TỬ TRIỀN – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 34 : TỬ TRIỀN – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 35 : TRÈO TƯỜNG – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 36 : TRÈO TƯỜNG – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 37 : TRÈO TƯỜNG – 3

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 38 : NGOÀI Ý MUỐN – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 39 : NGOÀI Ý MUỐN – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 40 : TRỞ VỀ

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 41 : HÀ HÁN ( HÀ KỲ SINH VÀ HÁN NGHÊU SINH )

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 42 : HẬU SƠN – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 43 : HẬU SƠN – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 44 : HẬU SƠN – 3

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 45 : CHỈ ĐIỂM – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 46 : CHỈ ĐIỂM – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 47 : KHUNG VIÊN – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 48 : KHUNG VIÊN – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 49 : KHUNG VIÊN – 3

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 50 : KHUNG VIÊN – 4

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 51 : TRÓC GIAN – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 52 : TRÓC GIAN – 3

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 53 : THỦY LAO – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 54 : THỦY LAO – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 55 : THỦY LAO – 3

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 56 : BÍCH HOA – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 57 : BÍCH HOA – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 58 : BÍCH HOA – 3

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 59 : NGỘ THỰC – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 60 : NGỘ THỰC – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 61 : NGỘ THỰC – 3

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 62 : NGỘ THỰC – 4

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 63 : TÂY LƯU TRỌNG HỘI – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 64 : TÂY LƯU TRỌNG HỘI – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 65 : TÂY LƯU TRỌNG HỘI – 3

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 66 : TÂY LƯU TRỌNG HỘI – 4

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 67 : SI NHÂN SI NGỮ – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 69 : THÂN PHẬN THÀNH ĐÔI – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 68 : SI NHÂN SI NGỮ – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 70 : THÂN PHẬN THÀNH ĐÔI – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 71 : THÂN PHẬN THÀNH ĐÔI – 3

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 72 : THÂN PHẬN THÀNH ĐÔI – 4

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 73 : TỀ TỤ U MINH – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 74 : TỀ TỤ U MINH – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 75 : TỀ TỤ U MINH – 3

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 76 : CHÚC THỌ GIÁO CHỦ – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 77 : CHÚC THỌ GIÁO CHỦ – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 78 : CHÚC THỌ GIÁO CHỦ – 3

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 79 : CHÚC THỌ GIÁO CHỦ – 4

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 80 : CHÚC THỌ GIÁO CHỦ – 5

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 81 : XÁ ĐỆ CÁCH HƯ – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 82 : XÁ ĐỆ CÁCH HƯ – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 83 : LÊN NÚI MỪNG THỌ – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 84 : LÊN NÚI MỪNG THỌ – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 85 : KIỆU TÁM NGƯỜI KHIÊNG – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 86 : KIỆU TÁM NGƯỜI KHIÊNG – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 87 : YẾN TÍCH BÀNG QUAN – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 88 : YẾN TỊCH BÀNG QUAN – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 89 : THÍ CỔ TRẢO ẤN – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 90 : THÍ CỔ TRẢO ẤN – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 91 : LỤC PHƯƠNG HỘI ĐÀM

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 92 : XẢO TIẾN CÁCH PHỦ – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 93 : XẢO TIẾN CÁCH PHỦ – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 94 : ĐẢO LOẠN HÔN YẾN – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 95 : ĐẢO LOẠN HÔN YẾN – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 96 : HÓA BIỆT VI SAI

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 97 : THANH KHÂU BẠCH MI – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 98 : THANH KHÂU BẠCH MI – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 99 : GIẢ HÍ VI THÂN – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 100 : GIẢ HÍ VI THÂN – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 101 : TÁ THÂN LY PHỦ – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 102 : TÁ THÂN LY PHỦ – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 103 : VI LÃO BẤT TÔN – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 104 : VI LÃO BẤT TÔN – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 105 : BÁCH KHẨU VÔ NGÔN – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 106 : BÁCH KHẨU VÔ NGÔN – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 107 : RÂU ÔNG NỌ CẮM CẰM BÀ KIA – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 108 : RÂU ÔNG NỌ CẮM CẰM BÀ KIA – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 109 : NHẤT LỘ TƯƠNG PHÙNG – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 110 : NHẤT LỘ TƯƠNG PHÙNG – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 111 : ĐẶT CHÂN THIÊN HUYỀN – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 112 : ĐẶT CHÂN THIÊN HUYỀN – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 113 : THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT KIẾM – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 114 : THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT KIẾM – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 115 : THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT KIẾM – 3

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 116 : THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT KIẾM – 4

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 117 : XẤU HỔ GẶP LẠI

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 118 : ĐÀO HOA CẨM TRƯỚNG – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 119 : ĐÀO HOA CẨM TRƯỚNG – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 120 : ĐÀO HOA CẨM TRƯỚNG – 3

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 121 : BỨC SÁT TỬ MINH

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 122 : NHAI THƯỢNG YÊN CHI DIỄM – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 123 : NHAI THƯỢNG YÊN CHI DIỄM – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 124 : NHAI THƯỢNG YÊN CHI DIỄM – 3

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 125 : NHAI HẠ PHONG QUANG HẢO – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 126 : NHAI HẠ PHONG QUANG HẢO – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 127 : ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 128 : ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 129 : LUẬN KIẾM ĐẠI HỘI – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 130 : LUẬN KIẾM ĐẠI HỘI – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 131 : DU THUYỀN THÁI HỒ – 1

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 132 : DU THUYỀN THÁI HỒ – 2

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 133 : CHÍNH TÀ BẤT PHÂN

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – CHƯƠNG 134 : NGU NHÂN ĐOẠT BỘI

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here