Mộng đại lục hệ liệt chi nhị – Đế hỏa

0
87

MỘNG ĐẠI LỤC HỆ LIỆT:

  1. Bộ 1: Thánh viện
  2. Bộ 2: Đế hỏa
  3. Bộ 3: Vong tích
  4. Bộ 4: Long quyến

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị – Đế hỏa

Tác giả: Tô Du Bính

Thể loại: đam mỹ, hài, ma pháp, cung đình hầu tước, thiên chi kiêu tử, ngoan ngoãn đáng yêu ngây thơ nghe lời thụ x phúc hắc thâm hiểm ôn nhu bá đạo công

Tình trạng: hoàn _ 130 chương (T~T)

Biên tập: Phong 999 và Thủy Tĩnh Các (thuynguyetkinhhoa.wordpress.com)

Văn án:

Soso bắt đầu bỏ trốn.

Người cậu nhóc muốn tìm là Dilin.

Mà bởi vì đủ mọi sai lầm xảy ra trong thực tế, cậu lệch ra khỏi lộ tuyến đã định trước, gặp một con người khác –

– có lẽ, đây gọi là vận mệnh


CHƯƠNG 1. CON ĐƯỜNG LƯU VONG ( MỘT )

CHƯƠNG 2. CON ĐƯỜNG LƯU VONG (HAI)

CHƯƠNG 3. CON ĐƯỜNG LƯU VONG ( BA )

CHƯƠNG 4. CON ĐƯỜNG LƯU VONG (BỐN)

CHƯƠNG 5. CON ĐƯỜNG LƯU VONG ( NĂM )

CHƯƠNG 6. CON ĐƯỜNG LƯU VONG ( SÁU )

CHƯƠNG 7. CON ĐƯỜNG LƯU VONG (BẢY)

CHƯƠNG 8. CON ĐƯỜNG LƯU VONG (TÁM)

CHƯƠNG 9. CON ĐƯỜNG LƯU VONG (CHÍN)

CHƯƠNG 10. CON ĐƯỜNG LƯU VONG ( MƯỜI )

CHƯƠNG 11. VƯƠNG ĐÔ ĐẾ QUỐC ( MỘT )

CHƯƠNG 12. VƯƠNG ĐÔ ĐẾ QUỐC (HAI)

CHƯƠNG 13. VƯƠNG ĐÔ ĐẾ QUỐC (BA)

CHƯƠNG 14. VƯƠNG ĐÔ ĐẾ QUỐC ( BỐN )

CHƯƠNG 15. ĐẾ QUỐC VƯƠNG ĐÔ ( NĂM )

CHƯƠNG 16. VƯƠNG ĐÔ ĐẾ QUỐC ( SÁU )

CHƯƠNG 17. VƯƠNG ĐÔ ĐẾ QUỐC (BẢY)

CHƯƠNG 18. VƯƠNG ĐÔ ĐẾ QUỐC (TÁM)

CHƯƠNG 19. VƯƠNG ĐÔ ĐẾ QUỐC [ CHÍN ]

CHƯƠNG 20. VƯƠNG ĐÔ ĐẾ QUỐC [ MƯỜI ]

CHƯƠNG 21. HAI VIỆN GIAO TRANH [ MỘT ]

CHƯƠNG 22. HAI VIỆN GIAO TRANH [ HAI ]

CHƯƠNG 23. HAI VIỆN GIAO TRANH [ BA ]

CHƯƠNG 24. HAI VIỆN GIAO TRANH [ BỐN ]

CHƯƠNG 25. HAI VIỆN GIAO TRANH [ NĂM ]

CHƯƠNG 26. HAI VIỆN GIAO TRANH [ SÁU ]

CHƯƠNG 27. HAI VIỆN GIAO TRANH (BẢY)

CHƯƠNG 28. HAI VIỆN GIAO TRANH [ TÁM ]

CHƯƠNG 29. HAI VIỆN GIAO TRANH [ CHÍN ]

CHƯƠNG 30. HAI VIỆN GIAO TRANH [ MƯỜI ]

CHƯƠNG 31. THỦY HỎA BẤT DUNG [ MỘT ]

CHƯƠNG 32. THỦY HỎA BẤT DUNG [ HAI ]

CHƯƠNG 33. THỦY HỎA BẤT DUNG [ BA ]

CHƯƠNG 34. THỦY HỎA BẤT DUNG [ BỐN ]

CHƯƠNG 35. THỦY HỎA BẤT DUNG (NĂM)

CHƯƠNG 36, THỦY HỎA BẤT DUNG (SÁU)

CHƯƠNG 37. THỦY HỎA BẤT DUNG (BẢY)

CHƯƠNG 38. THỦY HỎA BẤT DUNG (TÁM)

CHƯƠNG 39. THỦY HỎA BẤT DUNG (CHÍN)

CHƯƠNG 40. THỦY HỎA BẤT DUNG (MƯỜI)

CHƯƠNG 41. GIÁ TRỊ LỢI DỤNG (MỘT)

CHƯƠNG 42. GIÁ TRỊ LỢI DỤNG (HAI)

CHƯƠNG 43. GIÁ TRỊ LỢI DỤNG (BA)

CHƯƠNG 44. GIÁ TRỊ LỢI DỤNG (BỐN)

CHƯƠNG 45. GIÁ TRỊ LỢI DỤNG (NĂM)

CHƯƠNG 46. GIÁ TRỊ LỢI DỤNG (SÁU)

CHƯƠNG 47. GIÁ TRỊ LỢI DỤNG (BẢY)

CHƯƠNG 48. GIÁ TRỊ LỢI DỤNG (TÁM)

CHƯƠNG 49. GIÁ TRỊ LỢI DỤNG (CHÍN)

CHƯƠNG 50. GIÁ TRỊ LỢI DỤNG (MƯỜI)

CHƯƠNG 51. THỰC HIỆN HIỆP NGHỊ (MỘT)

CHƯƠNG 52. THỰC HIỆN HIỆP NGHỊ (HAI)

CHƯƠNG 53. THỰC HIỆN HIỆP NGHỊ (BA)

CHƯƠNG 54. THỰC HIỆN HIỆP NGHỊ (BỐN)

CHƯƠNG 55. THỰC HIỆN HIỆP NGHỊ (NĂM)

CHƯƠNG 56. THỰC HIỆN HIỆP NGHỊ (SÁU)

CHƯƠNG 57. THỰC HIỆN HIỆP NGHỊ (BẢY)

CHƯƠNG 58. THỰC HIỆN HIỆP NGHỊ (TÁM)

CHƯƠNG 59. THỰC HIỆN HIỆP NGHỊ (CHÍN)

CHƯƠNG 60. THỰC HIỆN HIỆP NGHỊ (MƯỜI)

CHƯƠNG 61. LỬA GIẬN TINH LINH (MỘT)

CHƯƠNG 62. LỬA GIẬN TINH LINH (HAI)

CHƯƠNG 63. LỬA GIẬN TINH LINH (BA)

CHƯƠNG 64. LỬA GIẬN TINH LINH (BỐN)

CHƯƠNG 65. LỬA GIẬN TINH LINH (NĂM)

CHƯƠNG 66. LỬA GIẬN TINH LINH (SÁU)

CHƯƠNG 67. LỬA GIẬN TINH LINH (BẢY)

CHƯƠNG 68. LỬA GIẬN TINH LINH (TÁM)

CHƯƠNG 69. LỬA GIẬN TINH LINH (MƯỜI)

CHƯƠNG 70. LỬA GIẬN TINH LINH (MƯỜI)

CHƯƠNG 71. HOÀNG THÁI TỬ PHI (MỘT)

CHƯƠNG 72. HOÀNG THÁI TỬ PHI (HAI)

CHƯƠNG 73. HOÀNG THÁI TỬ PHI (BA)

CHƯƠNG 74. HOÀNG THÁI TỬ PHI (BỐN)

CHƯƠNG 75. HOÀNG THÁI TỬ PHI (NĂM)

CHƯƠNG 76. HOÀNG THÁI TỬ PHI (SÁU)

CHƯƠNG 77. HOÀNG THÁI TỬ PHI (BẢY)

CHƯƠNG 78. HOÀNG THÁI TỬ PHI (TÁM)

CHƯƠNG 79. HOÀNG THÁI TỬ PHI (CHÍN)

CHƯƠNG 80. HOÀNG THÁI TỬ PHI (MƯỜI)

CHƯƠNG 81. BÃO TÁP ĐẾ ĐÔ (MỘT)

CHƯƠNG 82. BÃO TÁP ĐẾ ĐÔ (HAI)

CHƯƠNG 83. BÃO TÁP ĐẾ ĐÔ (BA)

CHƯƠNG 84. BÃO TÁP ĐẾ ĐÔ (BỐN)

CHƯƠNG 85. BÃO TÁP ĐẾ ĐÔ (NĂM)

CHƯƠNG 86. BÃO TÁP ĐẾ ĐÔ (SÁU)

CHƯƠNG 87. BÃO TÁP ĐẾ ĐÔ (BẢY)

CHƯƠNG 88. BÃO TÁP ĐẾ ĐÔ (TÁM)

CHƯƠNG 89. BÃO TÁP ĐẾ ĐÔ (CHÍN)

CHƯƠNG 90. BÃO TÁP ĐẾ ĐÔ (MƯỜI)

CHƯƠNG 91. HỘI NGHỊ TRANH PHIẾU (MỘT)

CHƯƠNG 92. HỘI NGHỊ TRANH PHIẾU (HAI)

CHƯƠNG 93. HỘI NGHỊ TRANH PHIẾU (BA)

CHƯƠNG 94. HỘI NGHỊ TRANH PHIẾU (BỐN)

CHƯƠNG 95. HỘI NGHỊ TRANH PHIẾU [ NĂM ]

CHƯƠNG 96-97. HỘI NGHỊ TRANH PHIẾU [ SÁU ]

CHƯƠNG 98. HỘI NGHỊ TRANH PHIẾU [ TÁM ]

CHƯƠNG 99. HỘI NGHỊ TRANH PHIẾU [ CHÍN ]

CHƯƠNG 100, HỘI NGHỊ TRANH PHIẾU [ MƯỜI ]

CHƯƠNG 101. BÁCH HỢP HOA HỒNG (MỘT)

CHƯƠNG 102. BÁCH HỢP HOA HỒNG [ HAI ]

CHƯƠNG 103. BÁCH HỢP HOA HỒNG [ BA ]

CHƯƠNG 104. BÁCH HỢP HOA HỒNG [ BỐN ]

CHƯƠNG 105. BÁCH HỢP HOA HỒNG [NĂM]

CHƯƠNG 106. BÁCH HỢP HOA HỒNG [SÁU]

CHƯƠNG 107. BÁCH HỢP HOA HỒNG [ BẢY ]

CHƯƠNG 108. BÁCH HỢP HOA HỒNG [TÁM]

CHƯƠNG 109. BÁCH HỢP HOA HỒNG (CHÍN)

CHƯƠNG 110. BÁCH HỢP HOA HỒNG [ MƯỜI ]

CHƯƠNG 111. TRANH ĐOẠT ĐẾ VỊ (MỘT)

CHƯƠNG 112. TRANH ĐOẠT ĐẾ VỊ (HAI)

CHƯƠNG 113. TRANH ĐOẠT ĐẾ VỊ (BA)

CHƯƠNG 114. TRANH ĐOẠT ĐẾ VỊ (BỐN)

CHƯƠNG 115. TRANH ĐOẠT ĐẾ VỊ (NĂM)

CHƯƠNG 116. TRANH ĐOẠT ĐẾ VỊ (SÁU)

CHƯƠNG 117. TRANH ĐOẠT ĐẾ VỊ (BẢY)

CHƯƠNG 118. TRANH ĐOẠT ĐẾ VỊ (TÁM)

CHƯƠNG 119. TRANH ĐOẠT ĐẾ VỊ (CHÍN)

CHƯƠNG 120. TRANH ĐOẠT ĐẾ VỊ (MƯỜI)

CHƯƠNG 121. ĐẾ QUỐC PHỤC HỒI (MỘT)

CHƯƠNG 122. ĐẾ QUỐC PHỤC HỒI (HAI)

CHƯƠNG 123. ĐẾ QUỐC PHỤC HỒI (BA)

CHƯƠNG 124. ĐẾ QUỐC PHỤC HỒI (BỐN)

CHƯƠNG 125. ĐẾ QUỐC PHỤC HỒI (NĂM)

CHƯƠNG 126. ĐẾ QUỐC PHỤC HỒI (SÁU)

CHƯƠNG 127. ĐẾ QUỐC PHỤC HỒI [BẢY]

CHƯƠNG 128. ĐẾ QUỐC PHỤC HỒI [TÁM]

CHƯƠNG 129. ĐẾ QUỐC PHỤC HỒI (CHÍN)

CHƯƠNG 130. ĐẾ QUỐC PHỤC HỒI [MƯỜI]

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here